Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Στρατηγική Επικοινωνίας 2021-2027

Στην Επικοινωνιακή Στρατηγική του ΠΠ περιλαμβάνονται οι κύριοι και ειδικοί επικοινωνιακοί στόχοι, οι δίαυλοι επικοινωνίας, η προβολή στα κοινωνικά δίκτυα, ο προϋπολογισμός και οι δείκτες παρακολούθησης. Η διαδικασία της υλοποίησης θα αναλύεται περαιτέρω στα ετήσια σχέδια του προγράμματος και θα εξετάζεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ.1 του ΚΚΔ.

Η Στρατηγική Επικοινωνίας και Προβολής του ΠΠ καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τον ΚΚΔ COM(2018) 375, τα άρθρα 17(3), 35-37 και 41-45, καθώς και τις Οδηγίες της Επιτροπής, της ΕΑΣ και την εμπειρία από δράσεις του ΕΠ Αττικής 2014-2020.

Κύριος στόχος είναι η προβολή της συμβολής, των αποτελεσμάτων και της προστιθέμενης αξίας των Στόχων Πολιτικής της Ε.Ε και των Προτεραιοτήτων του ΠΠ Αττικής, με κεντρικό σημείο αναφοράς την ενεργοποίηση συμμετοχής των πολιτών κατά την εφαρμογή του.

Οι ειδικοί στόχοι είναι:

 • Έγκυρη/άμεση ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για τις ευκαιρίες και διαδικασίες χρηματοδότησης
 • Ενημέρωση του κοινού για τα επιτεύγματα της Πολιτικής Συνοχής μέσω του Προγράμματος και των ΕΔΕΤ
 • Σύνδεση του Προγράμματος με τις επιμέρους Ευρωπαϊκές, Εθνικές και Περιφερειακές Στρατηγικές
 • Διασφάλιση της μέγιστης διαφάνειας ως προς τη διαχείριση/υλοποίηση του ΠΠ και της εμπιστοσύνης στις ευκαιρίες που παρέχει η Ε.Ε.
 • Υποστήριξη των Δικαιούχων ώστε να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά τις δράσεις τους με βάση τα προαπαιτούμενα των Κανονισμών και τη συμμετοχή της Επιτροπής, για πράξεις στρατηγικής σημασίας και πράξεις με κόστος που υπερβαίνει τα 10 000 000 EUR (άρθρο 45, παρ. 13 του ΚΚΔ).

Έμφαση θα δοθεί στην :

 • Χρήση των Μέσων κοινωνικής Δικτύωσης για την στόχευση του κοινού ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους
 • Οργάνωση στοχευμένων δράσεων επικοινωνίας για εμβληματικά έργα και δράσεις στρατηγικής σημασίας
 • Στενή συνεργασία με τους Δικαιούχους και αύξηση πρόσβασης στην πληροφόρηση
 • Διασφάλιση της συνέχειας, ομοιομορφίας και απλότητας της επικοινωνίας σε όλη την πορεία του ΠΠ.

Το κοινό στόχος αφορά σε Δυνητικούς Δικαιούχους, Τελικούς Δικαιούχους, Ωφελούμενους, Ενδιάμεσους Φορείς, Πολλαπλασιαστές Πληροφόρησης, Διαμορφωτές κοινής γνώμης και στο ευρύ κοινό της Αττικής.

Ως μέσα θα χρησιμοποιηθούν:

 • Η επίσημη Ιστοσελίδα του Προγράμματος η οποία διαθέτει σύνδεσμο με τον ιστότοπο espa.gr
 • Ενημερωτικές Εκδηλώσεις, Ημερίδες, Τεχνικές Συναντήσεις
 • Newsletters, Δελτία Τύπου, κτλ
 • MME (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Τύπος)
 • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Νέα μέσα

Μέριμνα θα ληφθεί για τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην πληροφόρηση για τα άτομα με αναπηρία
ή/ και ειδικές δυσκολίες, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της ΕΣΑμΕΑ.

Η εκτίμηση του π/υ για επικοινωνία και προβολή προσδιορίζεται στο πεδίο 2.2.1.3. Ο π/υ βασίστηκε στην πρότερη εμπειρία, αξιοποιώντας ευρέως τα ψηφιακά μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για την προβολή Έργων Στρατηγικής Σημασίας η ΕΥΔ με τον εκάστοτε δικαιούχο, ο οποίος θα ορίσει επίσης υπεύθυνο επικοινωνίας, υιοθετεί συντονισμένα σχέδιο δράσης επικοινωνίας ανά έργο, που μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει ειδικές εκδηλώσεις που θα αναδεικνύουν τη στρατηγική σημασία του έργου και ξεχωριστές ανακοινώσεις/παρουσιάσεις σε κάθε Επιτροπή Παρακολούθησης.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας, όπως περιγράφεται στην ΥΑ 73930/21.07.2022 (ΦΕΚ 3922/25.07.2022), είναι
στέλεχος της Μονάδας Α της ΕΥΔ και συμμετέχει στο δίκτυο επικοινωνίας της Ε.Ε και της χώρας και οργανώνει, παρακολουθεί και υποστηρίζει τις ενέργειες επικοινωνίας και προβολής του ΠΠ σύμφωνα με
τους σχετικούς επικοινωνιακούς στόχους που έχουν τεθεί.

Η μέτρηση αποτελεσματικότητας δράσεων και οι δείκτες βασίζονται στην εμπειρία της Π.Π. 2014-2020
και σε επιτυχημένες πρακτικές.

 • Ενδεικτικοί δείκτες υλοποίησης: Αριθμός καταχωρήσεων, συχνότητα, μέτρηση κάλυψης τηλεοπτικών σποτ, συχνότητα ραδιοφωνικών spots, αριθμός συμμετεχόντων ανά εκδήλωση/έκθεση, ακόλουθοι /εμφανίσεις / προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίσεις διαφημίσεων Ιστού, επισκεψιμότητα ιστοτόπου, αριθμός αιτήσεων σε προσκλήσεις δράσεων.
 • Ενδεικτικοί δείκτες αποτελέσματος: Προβολή στα μέσα, ποσοστό ευαισθητοποίησης, ανάλυση κοινού για καμπάνια/δράση, βαθμός ικανοποίησης από την εκδήλωση, engangement στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (απήχηση, κοινοποιήσεις, επισημάνσεις, κλικ/εμφανίσεις, σχόλια), στατιστική παρακολούθηση της ιστοσελίδας (χρήστες, εμφανίσεις σελίδων, ποσοστό εγκατάλειψης, διάρκεια σύνδεσης) και βαθμός ικανοποίησης των χρηστών.
 • Ενδεικτικοί δείκτες επιπτώσεων: Θετική άποψη/αντίληψη, διάδοση θετικού μηνύματος ως αποτέλεσμα της επικοινωνιακής δραστηριότητας, βαθμός εμπιστοσύνης.

Σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης είναι οι έρευνες κοινής γνώμης για τη μέτρηση αναγνωρισιμότητας/αντίληψης/ικανοποίησης για κάθε έργο και του αντίκτυπου του, ιδιαίτερα για έργα στρατηγικής σημασίας.

Η επικοινωνιακή στρατηγική θα παρακολουθείται/αξιολογείται σε τακτική βάση (ετήσια τουλάχιστον), κυρίως ως προς την επίτευξη τιμών δεικτών αλλά και στην προβολή/αναγνωρισιμότητα της Πολιτικής Συνοχής, του Προγράμματος και της συμβολής των ΕΔΕΤ της Ε.Ε. αξιοποιώντας και την συμβολή του ευρύ κοινού της Αττικής μέσα από σχετικές έρευνες πεδίου, για την εφαρμογή κατάλληλων προσαρμογών βελτίωσης.